Ετήσια προληπτική συντήρηση

       Ο προληπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας (check-up) ενός συστήματος υπολογιστή, καλό θα είναι να γίνεται το λιγότερο σε ετήσια βάση για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματός σας από άσχετους παράγοντες όπως υπερθερμάνσεις και ιούς που έχουν σαν συνέπεια καταστροφή υλικού οι μεν και απώλειες δεδομένων οι δε ή και συνδυασμός αυτών.

 

pc7